Wnioski

ID EPU Kancelarii 1797

W celu założenia sprawy (wszczęcia egzekucji ) u komornika, należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika, bądź też dostarczyć listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych dłużnika i wierzyciela, należy podać wszystkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu skutecznej egzekucji (np. PESEL, REGON, NIP, datę urodzenia, miejsce pracy dłużnika, rachunki bankowe dłużnika lub też informację, czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, czy pobiera on emeryturę lub rentę bądź o wartościowych ruchomościach dłużnika tj. samochodach itp.). W rubryce dotyczącej sposobów egzekucji zalecane jest wskazanie, oprócz egzekucji ze znanego wierzycielowi majątku dłużnika, również pozostałych sposobów egzekucji, które znajdą zastosowanie w przypadku ustalenia innego niż wskazany przez wierzyciela majątku dłużnika.

W przypadku gdy wierzyciel nie posiada informacji o majątku dłużnika, stosownie do art. 791^1 kodeksu postępowania cywilnego (kpc), może on zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Koszt zleconego poszukiwania majątku w kwocie 66,17 zł - jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu art. 770 kpc - obciąża dłużnika.

Zlecenie poszukiwania majątku: opłata stała w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 53A ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997r.)

Wnioski podstawowe

Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych (KM) Pobierz
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych (KMP) Pobierz
Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego Pobierz
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego Pobierz
Wniosek egzekucyjny w sprawach pracowniczych Pobierz
Oświadczenie o wyborze komornika zgodnie z art.8ust 5 uksie Pobierz

Egzekucja z wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu

Wniosek o wszczęcie egzekucji związanej z posiadaniem dokumentu Pobierz
Oświadczenie dłużnika zajętej wierzytelności -
Wniosek o ustanowienie kuratora prawa Pobierz
Wniosek o nakazanie sprzedaży prawa Pobierz
Wniosek o dokonanie sprzedaży prawa Pobierz
Oświadczenie wierzyciela o przejęciu prawa na własność -

Eksmisja

Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz egzekucji świadczenia pieniężnego Pobierz
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego Pobierz

Zlecenie poszukiwania majątku

Zlecenie poszukiwania majątku Pobierz