Komornik Raszyn

Komornik zajmuje się egzekwowaniem wierzytelności od dłużnika, czyli ściąganiem należności finansowych. Raszyn to miejscowość zamieszkania osób, które często nie spłacają swoich długów. Egzekucja należności przeprowadzana przez komornika to skuteczny i najczęściej jedyny sposób na odzyskanie swoich pieniędzy.

Tak działa skuteczny komornik – Raszyn miejscowością pilnych czynności.

Dla wszczęcia sprawy egzekucyjnej bardzo istotne jest ustalenie właściwości miejscowej, czyli zasięgu terytorialnego (rewiru), na którym działa komornik. Rewir komornika określany jest na mocy przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Celem przeprowadzenia sprawnej i rzetelnej egzekucji wybór komornika, któremu wierzyciel powierza swoją sprawę, powinien być starannie przemyślany. Komornik, który jest „najbliżej” dłużnika, czyli komornik właściwy miejscowo, wydaje się najrozsądniejszym wyborem, ponieważ gwarantuje szybkie i wielokrotne podjęcie czynności np. terenowych oraz jako jedyny jest uprawniony do zajęcia jego nieruchomości.

Trzeba pamiętać, że wybranie w swojej sprawie komornika, który nie jest właściwy miejscowo (np. wybór komornika z innego rewiru) często okazuje się dla wierzyciela niekorzystne, ponieważ taki komornik nie ma możliwości zajęcia nieruchomości dłużnika, a w razie zbiegu egzekucji jest zobowiązany przekazać sprawę komornikowi właściwemu dla miejsca zamieszkania dłużnika. Tym samym wydłuża się czas postępowania całej sprawy.

Ponadto, w przypadku gdy komornik działa poza swoją właściwością miejscową, to wierzyciel musi pokryć wydatki związane z przejazdem oraz inne koszty wynikające z prowadzonej egzekucji.

Limit spraw

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa komornik może odmówić rozpoczęcia egzekucji m.in. w momencie, gdy przekroczy on dopuszczalny limit podjętych spraw dotyczących dłużników spoza rewiru. Obecnie limit ten wynosi 2,5 tys. lub 5 tys. spraw, jeśli komornik wykazuje się znaczną skutecznością.

Komornik właściwy, czyli z „rewiru”, nie może odmówić przyjęcia sprawy ze swojej właściwości poza nielicznymi wyjątkami związanymi z egzekucją skierowaną przez wierzycieli masowych. Kierując sprawę dłużnika mieszkającego w miejscowości Raszyn do komornika właściwego terytorialnie, czyli np. Komornika powołanego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcina Jankowskiego nie narażasz się na ewentualny zwrot wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria Komornika Marcina Jankowskiego przyjmuje sprawy z rewiru, czyli sprawy, w których dłużnicy zamieszkują we właściwości Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Miejscowość Brwinów znajduje się zatem we właściwości Komornika Marcina Jankowskiego.

Raszyn – miejscowość w rewirze Komornika Marcina Jankowskiego

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego wierzyciel może od razu wnioskować o to, by sprawą zajął się komornik. Jeśli mimo uzyskania przez Ciebie tytułu wykonawczego, wciąż masz problem ze ściągalnością swoich należności, a dłużnik unika z Tobą kontaktu, to najwyższy czas skorzystać z pomocy komornika.