Licytacje
Nieruchomości
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU DLA KTÓREGO URZĄDZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA O nr KW WA1P/00071999/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2013r.r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr XII, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal o powierzchni użytkowej 55,03 mkw. Lokal położony jest na I piętrze i składa się z 3 pokoi , kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest piwnica.

należącego do dłużników Anna Mioduszewska i Robert Mioduszewski położonego: 05-850 Ożarów Mazowiecki, Obronców Warszawy 27/10, Ożarów Mazowiecki, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych:
Spółdzielnia Mieszkaniowa OŻARÓW (Adres spółdzielni: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Ożarowska 28 ) dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00071999/4 Suma oszacowania wynosi 269.812,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 179.874,66 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26.981,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Marcin Jankowski