Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Pruszkowie.
Marcin Jankowski
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO - SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU DLA KTÓREGO NIE JEST URZĄDZONA KSIĘGA WIECZYSTA
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-01-2016r.o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr.V odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego: 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 11/14 wpisanego w rejestrze lokali własnościowychL Spółdzielni Mieszkaniowej Maryninek II ( Adres spółdzielni ul. Wspólna 6/1 05-840 Brwinów ) dla którego nie jest urządzona ksiega wieczysta Lokal nr 14 o powierzchni 59,30 m(2) usytuowany na parterze budynku jest własnością dłużnika: Wojciecha Kwiatka.
Lokal obejmuje pomieszczenia: pokój 24,6 m(2), pokój 8,4 m(2), pokój 8,0 m (2), kuchnia 7,2 m(2), łazienka 2,8 m (2), WC 1,3 m (2), przedpokój 7,0 m(2). Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne nr 14 o powierzchni 5,1 m(2)
Suma oszacowania wynosi 270 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 050,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Piotr Gładzik

Komornik Sądowy
Marcin Jankowski

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO - SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU NR KW WA1P/00071999/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2016r.r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr XI, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska) położonego: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Obrońców Warszawy 27/10, (Adres spółdzielni: SM Ożarów 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Ożarowska 28 ) dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiag Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00071999/4
Lokal znajdujący się na I piętrze ( II kondygnacja) w budynku z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi oraz jedną kondygnacją podziemną, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 55,03 m2. i jest własnością dłużników Anny Mioduszewskiej oraz Roberta Mioduszewskiego ( współność ustawowa majątkowa małżeńska )
Suma oszacowania wynosi 193 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Piotr Gładzik

Komornik Sądowy
Marcin Jankowski