Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Pruszkowie.
Marcin Jankowski
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO - SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU DLA KTÓREGO NIE JEST URZĄDZONA KSIĘGA WIECZYSTA
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2015r.r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr.IV,odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego na I piętrze w 5 - kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Ożarowa Mazowieckiego. Lokal ma powierzchnie użytkową 37,80 m(2) i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica, o powierzchni 4,64 m (2). należącego do dłużnika: Arkadiusz Seliga położonego: 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poznańska 290/67, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej Ożarów ( Adres spółdzielni ul.Ożarowska 28, 05-850 Ożarów Mazowiecki) dla którego nie jest urządzona ksiega wieczysta Suma oszacowania wynosi 156 076,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 057,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 607,60zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


z up. Komornika Aplikant Komorniczy Katarzyna Przasnyska
z up. Komornika Aplikant Komorniczy Piotr Gładzik
Komornik Sądowy
Marcin Jankowski