Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Pruszkowie.
Marcin Jankowski
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NR KW WA1P/00038002/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2016r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość położona w Pruszkowie , przy ul. Ks.Józefa 20B stanowi działkę nr ew. 700 z obrębu 24, o powierzchni 367 m2. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 245,12 m2.
Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW WA1P/00038002/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest własnością dłużnika: Tomasz Wałachowski
Suma oszacowania wynosi 662 804,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 497 103,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 280,40zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie protokół oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Na zlecenie Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Piotr Gładzik

Komornik Sądowy
Marcin Jankowski